Geofysiske målinger Nordnesfjellet, Kåfjord kommune

I forbindelse med fjellskredkartleggingen ved NGU er det utført geofysiske målinger på Nordnesfjellet i Kåfjord kommune i Troms. Hensikten med undersøkelsene var å se om en med geofysiske målinger kunne påvise permafrost og sprekkesoner i det undersøkte området. Måleområdet på Nordnesfjellet ligger fra 600 til 800 moh. I to kryssende resistivitetsprofiler på Nordnesfjellet er det ut fra måleverdiene ingen klare beviser for at det opptrer permafrost i området. Sentralt i hvert profil er det indikert en meget markert svakhetssone som går mot stort dyp. I profilet i ØV-retning kan sonen ha et fall mot øst, mens profilet i retning SV-NØ indikerer at sonen er steiltstående. Sonen faller sammen med utgående for kartlagte hovedbruddsoner i området. Det er indikasjon på at det kan være en mindre og antatt steiltstående svakhetssone lenger SV i området. Under oppsprukket fjellparti øst for hovedsvakhetssonen er det indikert en sannsynlig svakhetssone (brudd/skjærsone) med forholdsvis slakt fall mot vest. I fjellpartiet over svakhetssonen viser georadarmålingene brudd/sprekke-soner som skråner slakt opp mot vest. Målinger nordøst for hovedsonen indikerer skålformede og forholdsvis grunne brudd/skjærsoner under fjellblokker/fjellflak som kan være områder med sakte sig. Vest og sørvest for hovedsonen indikerer georadarmålingene flere nær horisontale reflektorer som kan representere brudd/sprekkesoner eller lagdeling i fjell.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2004.012
Page number:
19 s.
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Project:
ROS analyse for fjellskred i Troms
Project nr:
310000
Fylke:
Troms