Geofysiske målinger Lilleskarven, Ålen.

Ved ABEM 's flymålinger i Rørostraktene sommeren 1959 ble det observert ano- malier ved toppen av Lilleskarven. Killingdal Grubeselskap har undersøkt anomaliene nærmere ved el.magn. gunmålinger og boret 3 - 4 korte hull. Boringene førte ikke til klarhet, det ble kun funnet spor av magnetkis i hullene. Oppgaven ved foreliggende undersøkelse var å foreta en nøye kart- legging av de ledere som opptrer slik at grunnlaget for videre boringer ble sikrest mulig. Det ble utført el.magn. målinger (Turam) i samme stikningsnett som gun-målingene. Det undersøkte område er 1 000 meter langt og 400 m bredt. Målingene viser at det opptrer 3-4 relativt flattliggende og svakt ledende plater av begrenset utstrekning. Arealet av den største kan være ca. 30 dekar. De ledende plater ligger forholdsvis grunt, dvs. i dyp varierende fra 10 til 50 meter. Et par av borhullene skulle etter målingene å dømme være forholdsvis heldig plassert. Når hullene likevel bare traff spor av magnetkis, er det neppe grunn til å fortsette undersøkelsene. (Jfr. rapp. 384)

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
391
Page number:
4
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport