Geofysiske målinger for løsmassekartlegging i Buvika, Skaun kommune, Sør-Trøndelag

Forkortet: I forbindelse med Inger-Lise Solbergs doktorgradsarbeide er det utført geofysiske målinger i Buvika, Skaun kommune i Sør-Trøndelag. Doktorgradsprosjektet finansieres av Interntaionalt Centre for Geohazards (ICG), NGU, NTNU og NVE. Hensikten med målingene var å kartlegge løsmassetyper og utbredelse i det aktuelle området for doktorgradsarbeidet. Av spesiell interesse var det å se om resistivitetsmålinger i kombinasjon med indusert polarisasjon (IP) kunne skille mellom ulike typer leire. Rapporten dokumenterer datainnsamlingen, presenterer data og gir en vurdering av disse. En fullstendig geologisk tolkning av måledata bla med hensyn på å skille stabil salt leire fra kvikkleire, behandles utførlig i Solbergs doktorgradsarbeide.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2006.006
Page number:
33 s.
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Project:
Landslides in soft clay slopes (ICG)
Project nr:
300505