Geofysiske målinger i Endelausskogen og ved Ulvvatn for ny E 39 Svegatjern - Rådal, Bergen og Os, Hordaland

I samarbeid med Statens Vegvesen Vegdirektoratet og Region Vest, har NGU (Norges geologiske undersøkelse) utført geofysisk kartlegging i Endelausskogen og ved Ulvvatn i forbindelse med ny E39 mellom Svegatjern og Rådal i Bergen og Os kommuner. Hensikten med dette var å kartlegge mulige svakhetssoner som kan skape problemer under tunneldrivinga. Det ble målt 3 profiler med en samlet lengde på 2,4 km med metoden 2D resistivitet, som er en elektrisk målemetode som angir den elektriske motstanden i fjellet. Hensikten med dette var å kartlegge mulige svakhetssoner som kunneskape problemer ved fremtidig tunneldriving. I Endelausskogen har de geofysiske målingene bekreftet de to tidligere kartlagte svakhetssonene i området og i tillegg indikert to nye soner. Sonene ligger utenfor det planlagte påhugget til Lyshorntunnelen, og vil derfor ikke komme i konflikt med drivingen av dette. De nye sonene som er påvist, ligger på østsiden av Endelausdalen og vil heller ikke skape problemer. Ved Ulvvatn ble det påvist flere svakhetssoner. Tre av disse indikeres å gå ned i tunnelnivå. Resistivitetsnivået på disse sonene ligger i et område som ut fra tidligere undersøkelser, i tillegg til ustabilitet, også vil gi vannlekkasjer. Den generelle resistiviteten i området ser ut til å ligge fra 4 kohmm til 10 kohmm, noe som indikerer lite oppsprukket fjell. NGU presiserer at dette arbeidet er utført som en del av et forskningsprosjekt, og at vi gjerne vil retolke resultatene når de ingeniørgeologiske observasjonene fra tunneldrivingen foreligger.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2011.006
Page number:
18
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Project:
ForForUT, Forbedrede Forundersøkelser UTbygning
Project nr:
329500
Fylke:
Hordaland