Geofysiske grunnundersøkelser ved Storvik, Oksfjord og Leirbukt i Nordreisa kommune

De geofysiske grunnundersøkelsene er utført både som et ledd i generell løsmassekartlegging og for vurdering av avsetninger langs fjorden i forbindelse med skredfarekartlegging. Målingene omfatter totalt 9 georadarprofiler med samlet lengde vel 2,6 km og 3 refraksjonsseismiske profiler på i alt 727 m. Målingene indikerer at den store ryggformen sørøst for gårdene i indre Storvik er dominert av finstoffrike moreneavsetninger. I øvre del er det innslag av breelvavsatt sand/grus og en del strandavsatt materiale. Mot fjorden nordvest for ryggen er det i et ca. 150 m langt område registrert 5-10 m tykke sand/grusavsetninger, mens avsetningene for øvrig er finstoffdominerte (silt/leir). Fjelloverflaten ligger under havnivå i hvert fall 500 m mot sørøst innover fra strandsonen og løsmassemektigheten øker fra 10-15 m til rundt 50 m. Lenger nord i vika ligger fjell under havnivå til mer enn 150 m fra strandsonen og løsmassemektigheten er i området 14-25 m. Georadarmålinger på nordlige del av israndryggen som går på tvers av fjordretningen og skiller Oksfjordvatnet i øst fra Oksfjorden i vest, viser at materialet under vestskråningen av ryggen består av breelvavsatt sand og grus med avsetningsretning vestover mot fjorden. Det regnes at dette materialet er avsatt utover finstoffrike fjordavsetninger (silt/leir). I sør viser målingene markert elvedeltautbygging mot fjorden. Et seismikkprofil på nordsiden av fjorden viser løsmassetykkelse på fra 3-7 m i nord til 10-12 m nede ved sørenden på topp brattkant mot fjorden. Fjelloverflaten når ned til rundt havnivå ved sørenden. Begrenset dyp til fjell begrenser muligheten for store utrasninger/utglidninger av løsmasser mot fjorden. Stabiliteten for avsetningene nedenfor vegen bør imidlertid vurderes nærmere.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2001.007
Page number:
27+kart
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Troms