Geofysiske geologiske malmundersøkelser Karasjok.

Suolomaras jernmalmfelt ligger ca. 35 km sydvest for Karasjok tettsted, på østsiden av elvene Karasjokka og Bautajokka. I dette feltet ble det påtruffet 3 malmforekomster. Forekomsten Suolomaras I ble detaljmålt magnetisk og det ble dessuten forsøkt tyngdemålinger. Suolomaras II (også benevnt Guoikkavarre) ble rekognosert magnetisk, likeledes forekomsten på Njuovcokka. Den geologiske undersøkelse omfattet et område av størrelsesorden 125 - 150 km2. Det henvises forøvrig til H. Wennervirta's beskrivelse av Karasjok- områdets geologi i NGU-publikasjon nr. 258 (Årbok 1968).

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
137/forel.
Page number:
11
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Finnmark