Geofysiske bakkemålinger på Lista i 2011

Målingene er utført i forbindelse med den kvartærgeologiske kartleggingen som NGU for tiden utfører i Vest-Agder, men er også knyttet opp mot kartlegging av underliggende berggrunn i overgangssonen mellom fastlands- og sokkel-bergarter. Det ble totalt målt 6200 m 2D resistivitet fordelt på 3 linjer, 1840 m refraksjonsseismikk fordelt på 3 linjer og i alt 9947 m georadar fordelt på 21 linjer. Refraksjonsseismisk tolkning øst på Lista indikerer fjell på fra 3 til vel 30 meters dyp i nordlige del og fra 40 til 70 meters dyp i sørlige del mot sjøen. Seismisk hastighet i fjell er stedvis så høy at det kan være krystallin berggrunn (5100-5400 m/s), men er stedvis også betydelig lavere (4400-4600 m/s) og kan skyldes oppsprukket/forvitret fjell eller muligens sedimentære bergarter. I nord er det også noen smalere soner (30-45 m) med enda lavere, men noe mer usikker hastighet (3000-3700 m/s). Disse sonene indikerer trolig sterkt oppsprukket/oppknust fjell og kan være forårsaket av forkastninger i berggrunnen. Resistivitetsmålingene øst på Lista viser at resistivitetsverdiene på dyp som tilsvarer fjell fra seismikken ikke er forenlig med massiv krystallin berggrunn. Resistivitetsverdiene er mer i samsvar med det som er registrert i mesozoiske bergarter på Andøya (Olesen et al. 2012). For å få klarhet i hvilken berggrunn som ligger under løsmassene på Lista vil det være nødvendig med boringer.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2012.058
Page number:
34
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Project:
4D kartlegging av Lista - Pilotprosjekt
Project nr:
341800
Fylke:
Vest-Agder