Geofysisk undersøkelse Varaldsøy Gruber, Varaldsøy.

Feltets geologi og gamle gruber er beskrevet av S. Foslie i NGU-publikasjonene nr. 127 og 147. Oppdragsgiver ønsket undersøkelser langs kissonen i området Valaheien gr. - Nygruben - Hisdalen gr. samt i et seperat felt ved Sandvik- fjell gr. Forutgående orienterende målinger på stuffer fra Valaheien gr. og Nygruben tydet på at malmen har lav ledningsevne. Dette er blitt bekreftet ved de utførte undersøkelser i marken. Feltets malmsoner er steiltstående. De topografiske forhold er temmelig ugunstige for geofysiske målinger. Det ble utført el.magn. konduktive målinger (Turam) ut fra varierte kabel anlegg for energisering, delvis med jording direkte i malm. Ved Valaheien gr. ble det gjort forsøk med magnetiske målinger. Bortsett fra et parti over Brotalifjell ble det observert indikasjoner langs hele den kjente rustsone mellom Valaheien gr. og Hisdalen gr., dvs. over en strøklengde av 4 500 meter. Indikasjonene er svake og meget svake. På Sandvikfjell ble det observert indikasjoner gjennom hele lengden av målefeltet (900m). Indikasjonene er mest markerte ved Valaheien gr. Ved de magnetiske målinger omkring Valaheien gr. framkom tildels relativt sterke og skiftende anomalier.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
214
Page number:
15
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Hordaland