Geofysisk undersøkelse Vaddas Gruber, Storengen - Molvik, Grytlien - Loftani

Ved Storengen gård, Oksfjordhamn, er det en kismineralisert sone å se i en bekk 100 m nord for gården. Oppgaven var å undersøke utstrekningen av kissonen Feltet ble eterhvert utvidet mot øst og nord (Molvik) og dekker et areal på ca. 8,5 km2. Det ble utført Turammålinger ut fra i alt 4 kabelanlegg og påvist ledende soner som kan sies å opptre i to drag: et vestre drag som strekker seg 1 000 meter nordover fra Storengen gård (skjerpsonene) og et østre drag som er minst 3 000 meter langt og ligger i området ved Molvik vann. I sist nevnte drag er det funnet grafittskifer i et borhull satt ned på grunnlag av Turam- målingene. I feltet Grytlien - Loftani i Vaddas skulle det foretas Turammålinger i om- rådet mellom Stoll A og Stoll B og i strøkforlengelsen videre mot syd. Terrengforholdene i Vaddasfeltet er meget vanskelige. Det ble målt et felt på ca. 1,5 km2. Dessuten ble det målt noen separate profiler. Langs et antall profiler ble det gjort forsøk med magnetiske målinger. Mellom Stoll A og Stoll B ble det påvist en sammenhengende ledende sone. Turammålingene viser ellers at feltet er gjennomsatt av tildels meget sterkt ledende soner av veks- lende utstrekning. De indikerte soner faller ofte sammen med tidligere kjente kisførende soner.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
108
Page number:
17
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Troms