Geofysisk undersøkelse Tverrslag 6, Hovedgruben, Løkken.

Tverrslag 6 ligger nord for Wallenberg skakt i 430 meter dyp og har retning omtrent nord-syd. Tverrslaget er tidligere undersøkt 2 ganger ved el.magn. målinger, første gang i 1954 mens inndriften pågikk, andre gang i 1955 etter at tverrslaget hadde fått sin nåværende lengde på vel 1 400 meter, kfr. rapportene 135 C og 157 C. Målingene ble begge ganger forstyrret av effekter fra tekniske anlegg. Etter at alle ledninger og det meste av skinnegangen nå er fjernet, ble det aktuelt å foreta målinger enda en gang. Det ble utført el.magn. målinger (Turam) ut fra 2 kabelanlegg, begge utlagt i dagen og orientert øst-vest, altså vinkel- rett på tverrslagets retning. Den første ble lagt over tverrslagets nordre ende, ca. 100 meter syd for Jordhusmalmen, den andre ble lagt over søndre ende like nord for Hovedmalmen. Ved målingene ble det observert tydelige indika- sjoner både på Hovedmalmen og på Jordhusmalmen. Ellers i tverrslaget ble det ikke observert indikasjoner.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
256 B
Page number:
3
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport