Geofysisk undersøkelse Tårstad Kisfelt

Det var avsatt begrenset tid for undersøkelsene. Oppgavene var i første rekke å påvise mulig gjenstående malm ved synkene, samt å klarlegge om det i nær- liggende områder opptrer hittil ukjente malmer. Professor Th. Vogt, som har utarbeidet geologisk oversiktskart over Ofoten- distriktet, har meddelt at den forholdsvis kobberfattige svovelkis som opptrer i synkene ligger i kalkspatmarmor. Det dreier seg om små malmmektigheter. Geologisk sett kan det være muligheter for grafittsoner i nærheten. Det ble utført 500 per. el.magn. kond. målinger (Turam) i et felt av ut- strekning 700 x 1 400 meter. Tårstadelven renner gjennom feltet. I elveleiet og øst for dette ble det påvist et antall tildels sterkt ledende soner. Sonens strøkretning er stort sett N-S overensstemmede med hovedstrøkretningen i området. Det er sannsynlig at man her står overfor grafittskifersoner. Ved synkene ble det kun observert svake indikasjoner på korte soner. Samtlige har et forløp omtrent tvers på hovedstrøkretningen.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
51
Page number:
10
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Nordland