Geofysisk undersøkelse Østre Trondheimsfelt, Næverdalen i Mostadmarka

Undersøkelsen hadde dobbelt formål: for det første å fastslå utstrekning av malmdannelsene i de gamle gruber og skjerp samt å påvise eventuelt ukjente malmer i området, for det andre å vinne erfaringer med hensyn på anlegg av eventuelle videre geofysiske undersøkelser i de øvrige deler av Mostadmarka grubefelt. I det undersøkte området ligger følgende gruber og skjerp: Flens- berg grube (Fe), Brandåsen grube (Py,Fe), Næverå grube (Fe), Heimberg grube (Fe). Det ble utført 500 per. el.magn. kond. målinger (Turam) over et område av ut- strekning ca. 3,5 km2. Magnetiske målinger ble utført i mindre omfang. Ved Turammålingene ble det påvist stort sett svakt ledende soner på en rekke steder. Det ble også observert svake magnetiske anomalier. Resultatene av målingene er foreløpig av uviss verdi. De relativt svake elektriske og magnetiske anomalier som forekommer over grubesonene gjør det nærliggende å anta at malmforekomstene er små.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
68
Page number:
17
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport