Geofysisk undersøkelse Østre Trondheimsfelt Gammelgruben

Det var stilt som oppgave å forsøke å påvise om det skulle gjenstå malm av betydning i eller i tilknytning til den gamle gruben. Videre skulle det under- søkes om det i nærliggende områder finnes hittil ukjente malmforekomster. Feltet er beskrevet av bergmester Aasgaard i NGU-publikasjon nr. 129. Etter at de geofysiske målingene ble satt i gang foretok student Steinar Skjeseth geologiske undersøkelser i selve grubeområdet og dets nærmeste omgivelser. Til tross for at det har vært grubedrift på en rekke steder i grubeområdet, foreligger det kun sparsomme opplysninger om de malmer som er avbygget (kobberholdig svovelkis). De geofysiske undersøkelser dekket et areal på 7,5 km2. Det ble utført el. magn. kond. målinger (Turam). Målingene viser at det i grubeområdet kun opp- trer korte og svakt ledende soner. Ellers i feltet ble det påvist en rekke tildels sterkt ledende soner av betydlig feltutstrekning. Det er nærliggende å regne med at disse kan være grafittsoner.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
64
Page number:
26
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport