Geofysisk undersøkelse Storwarz Grube.

Det var stilt som oppgave ved målingene i gruben supplert med målinger i dagen å fastlegge beliggenhet og utstrekning av gjenstående malm over og under Storwatz Grube. Det er tidligere (1938 og 1944) utført geofysiske målinger over Storwartz Grube, og følgende rapporter i NGU's arkiv er aktuelle: nr.14 og nr. 41. Ved disse undersøkelsene ble det observert indikasjoner på ledende soner hvis forløp ikke falt sammen med grubens konturer. Indikasjonene ble antatt å skrive seg fra gjenstående malmpartier, formodentlig over gruben. Ved foreliggende undersøkelse ble det utført 500 per. el. magn. induktive målinger (Turam). Målingene i dagen synes stort sett å ha bekreftet de resultater man før var kommet til. Målingene i gruben ga meget komplekse indikasjoner som det har vist seg å være meget vanskelig å tolke. Ved å sammenholde indikasjonsbildet fra gruben med indikasjonsbildet fra dagen har man dog kommet frem til anvisninger som kan få betydning for videre boringer.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
61
Page number:
18
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport