Geofysisk undersøkelse Skrattås Grube Sunnan.

Oppgaven var i første rkke å bidra til bedømmelse av malmforrådene ved Skrattås grube. Dernest var det av interesse å få undersøkt Bjørnsås grube og Marken grube og området mellom disse. Bjørnsås gr. og Marken gr. ligger hen- holdsvis 300 meter sydvest og 1 000 meter øst for Skrattås gr. Malmen i Skrattås gr. fører overveiende sinkblende, med noe blyglans, svovel- og kobberkis. Malmens ledningsevne er lav. Det ble utført el.magn. målinger (Turam) og magnetometriske målinger. Ved Turammålingene ble det undersøkt et areal på 1,4 km2. De magnetometriske målingene foregikk hovedsakelig i et mindre område ved Skrattås gr. RESULTATER AV TURAMMÅLINGENE:Det ble observert meget svake indikasjoner på utgåendet ved Skrattås gr. I spørsmålet om malmens utstrekning mot dypet ga målingene ingen holdepunkter. Over Bjørnsås gr. fremkom meget svake indika- sjoner på en ledende sone som antas å ha liten utstrekning. Det ble ikke observert indikasjoner over Markens gr. I feltet ellers ble det flere steder observert indikasjoner som er sterkere enn over grubene. Muligens kan disse indikasjonene skyldes myrdrag med stort overdekke. Dette må undersøkes nøyere. VED DE MAGNETISKE MÅLINGENE ble det påvist relativt sterke anomalier som trolig skyldes magnetittholdige kvartsittsoner.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
80A
Page number:
4/10
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport