Geofysisk undersøkelse Skargruben, Ålen. Bukkhammergruben, Haltdalen.

Formålet med målingene var det samme ved begge grubene. I første rekke skulle man klarlegge forholdene ved grubene, og dessuten undersøke om det skulle ligge hittil ukjente malmforekomster i områdene omkring grubene. Det ble ut- ført el.magn. målinger (Turam) på vanlig måte i stikningsnett. SKARGRUBEN. Det ble målt et 5,3 km2 stort område. Over gruben ble det ikke ob- servert indikasjoner, og det er derfor grunn til å anta at forekomsten er meget liten. 100 meter øst og nordøst for gruben ble det påvist 3 svakt ledende soner av liten utstrekning. En meget sterkt ledende sone ble påvist 1 000 meter vest for gruben. Sonen strekker seg ut av målefeltet. Sannsynlig- vis har man her å gjøre med grafittskifer. BUKKHAMMERGRUBEN. Feltet er 4,8 km2 stort. Det ble observert sterke indika- sjoner på en rekke ledende soner av vekslende utstrekning. Enkelte soner fort- stter ut av målefeltet. Det kan allerede nå fastslåes at noen soner er gra- fittførende. De fleste soner er dog overdekket og kan ikke bedømmes før røsking, eventuelt boringer er foretatt. Grubens malmsone ga svake indika- sjoner og har trolig liten utstrekning og mektighet.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
80
Page number:
23
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport