Geofysisk undersøkelse Rubben Jern - Manganforekomst

Det var stilt som oppgave, ved egnete geofysiske metoder å undersøke ut- strekningen av de kjente jern - manganforekomstene. Videre skulle man, så langt de foreliggende midler tillot det, foreta undersøkelser i nærliggende områder mot nord og vest for å fastslå om det finnes andre forekomster av betydning. Forekomstene er beskrevet av statsgeolog Arth. O. Paulsen i rapport av februar 1939. Ved foreliggende undersøkelse ble det foretatt magnetiske målinger i et område av utstrekning ca. 3,5 km2. Dessuten ble det gjort et forsøk med elektro- magnetiske målinger (Turam). Turammålingene viste kun svake anomalier og ga ikke opplysninger ut over det som fremkom ved magnetiske målinger. Turam- målingene ble derfor innskrenket til et antall linjer over kjente malmleier. De magnetiske målingene viste at det i det undersøkte område opptrer et antall adskilte magnetiske drag av noe større styrke og utstrekning. Målingene kan tyde på at de kjente malmleier ikke går nevneverdig ut over det som er fastslått tidligere. Foruten de kjente ble det påvist tre andre større magnetiske drag i det undersøkte område.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
71
Page number:
18
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Troms