Geofysisk undersøkelse Rødhammer Grube, Haltdalen

Rødhammer kisforekomst - som ble funnet i 1774 - har flere ganger i årenes løp vært gjenstand for røskingsarbeider og små forsøk på drift. De første diamant- boringer fant sted i 1917. I 1947/48 foretok NGU og GM en geologisk/geofysisk undersøkelse over et større område over og omkring gruben (kfr. rapport 1283 i Bergarkivet og GM rapport 55). De siste diamantboringer i området ble fore- tatt i 1954/55 av Killingdal Grubeselskab. Målingene som ble utført i 1947 var ikke detaljerte nok for en nøyere kartlegging av forekomsten. Ved foreliggende undersøkelse ble det foretatt supplerende målinger ut fra mer varierte opplegg for energisering og det ble målt med mindre profilavstand enn i 1947. Det ble utført vanlige el.magn.kond. målinger (Turam) i et 1,3 km2 stort felt. Målingene viser at undersøkelsesbetingelsene ikke er gode. Dette skyldes at malmsonen står relativt steilt (70 grader) og at det 100-200 meter på heng- siden av malmen opptrer en ledende sone som dominerer indikajonsbildet meget sterkt. De kjente malmdannelser har en strøklengde av ca. 400 meter, og de synes å være knyttet til to soner som ligger noe stjert om stjert. Målingene tillater ingen sikre slutninger vedrørende malmsonenes utstrekning mot dypet.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
164
Page number:
10
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport