Geofysisk undersøkelse over og omkring Klinkenberg Grube , Abrahams Grube.

Feltene er kartlagt geologisk av professor Th. Vogt. De kjente anvisninger - små gruber og skjerp - eies av Røros Kobberverk. Ved Klinkenberg grube ble det målt et ca. 7,5 km2 stort område som også omfatter Fjellgjeltskjerpene og Sødalsgruben. Ved Abrahams grube ble det målt et ca. 7,4 km2 stort område. Det ble utført el.magn.konduktive målinger (Turam), og det var i første rekke stilt som oppgave å kartlegge de kjente forekomster. Dernest skulle undersøkes om det finnes hittil ukjente forekomster i de anviste felter. KLINKENBERG GRUBE. Det ble observert tildels meget sterke indikasjoner på den relativt flattliggende forekomsten. Indikasjonsbildet i området ved gruben er meget komplisert, men forekomstens utstrekning - som er forholdsvis begrenset - skulle dog i hovedtrekkene være klarlagt. Nordvest for gruben ble det på- vist svakt ledende soner av noen utstrekning, (min. 700 meter). Dypet øker i strøkretningen mot nordøst. Ellers i feltet ble det kun påvist svakt ledende soner av liten interesse. ABRAHAMS GRUBE. Grubens malmsone ble påvist over en strøklengde av 175 meter. I den øvrige del av feltet ble det ikke påvist ledende soner av større interesse.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
72
Page number:
20
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport