Geofysisk undersøkelse østre Trondheimsfelt. Rapport over elektromagnetisk undersøkelse: Oscar II grube, omliggende områder, Os i Østerdalen

Oscar II Grube ligger i glimmerskifer tilhørende Rørosgruppen. Malmsonen skal være oppfart i 150 meter lengde. Malmens mektighet er liten (1,5 m) og Kobberinnholdet ca. 3,5 %. Det er drevet ned flere synker på malmsonen. Ved foreliggende undersøkelse var det stilt som oppgave å fastlegge utstrekningen av grubens malmsone. Videre skulle det undersøkes om det i områdene omkring gruben skulle finnes hittil ukjente malmforekomster. Det ble utført 500 per. el.magn.kond. målinger (Turam). Arealet av det undersøkte område er ca. 9 km2. Ved målingene ble det påvist et meget stort antall soner av vekslende led- ningsevne og utstrekning. Det er nærliggende å anta at den overveiende del av sonene er grafittførende. I selve grubeområdet ble det påvist 3 relativt korte og svakt ledende soner. Den lengste (ca.100m) korresponderer trolig med den kjente malmsone. En må derfor foreløpig regne med at noen av de tilsvar- ende svakt ledende soner andre steder i feltet kan representere malmsoner.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
83
Page number:
26
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Hedmark