Geofysisk undersøkelse Lossius Grubefelt, Rauhammeren.

Formålet med undersøkelsen var å klarlegge utstrekningen av to relativt flattliggende malmsoner som ble påvist ved foregående års geofysiske målinger i området (GM Rapport nr. 32). Ved foreliggende undersøkelse ble det utført el.magn.målinger (Turam) ut fra 3 kabelanlegg, 2 anlegg med konduktiv strøm- tilføring og 1 anlegg med induktiv strømtilføring til undergrunnen. Måle- feltet er 2,4 km2 stort. Ved målingene ble utstrekningen av de to forekomstene Nye Lossius Søndre og Nye Lossius Nordre nøyere klarlagt. Det foreligger neppe noen fortsettelse mot dypet av Nye Lossius Søndre slik som antydet etter målingene i 1942 (GM Rapport 32). Når det gjelder Nye Lossius Nordre, er ut- strekningen i nordvestlig retning litt usikker.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
35
Page number:
11
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport