Geofysisk undersøkelse Jordhusfeltet, Løkken

Oppdragsgiver ønsket å få undersøkt grundigere Jordhusmalmens vestlige partier. Samtidig med målingene over Jordhusmalmen skulle det utføres rekog- noserende målinger i området nordenfor, spesielt med henblikk på en eventuell vestlig fortsettelse av Skjøtskiftmalmen. Jordhusmalmen er tidligere undersøkt ved geofysiske målinger, noen diamantborhull og en mindre synk. Malmen har betydelig lengdeutstrekning øst-vest (1000 m) og steilt fall. Den har utgående ved synken i øst. De tidligere målinger kan tyde på at malmen stikker mot dypet vestover. Oppdragsgiver ønsket å få klarlagt dette nærmere. Det ble utført 500 per. el.magn. målinger (Turam) med konduktiv strømtilførsel. Målingene har gitt indikasjoner på at en forholdsvis sterkt ledende sone med forbindelse til Jordhusmalmens østlige, utgående partier, fortsetter mot vest med økende dyp. Denne ledende sone, som antas å være fortsettelsen av Jord- husmalmen, synes å kile ut i partiet nord for Bjørnlivannets nordspiss i ca. 200 meter dyp. Forøvrig ga målingene bare indikasjoner på svakere gruntliggende ledende soner. Enkelte svakt ledende soner i feltets nordre del kan antas å represen- tere vestlige utløpere av Skjøtskiftmalmens sone.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
135B
Page number:
12
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport