Geofysisk undersøkelse Husvik bly-sinkforekomst

Undersøkelsenes oppgave var i første rekke å fastlegge utstrekningen av Husvikfeltets kjente bly-sinkforekomster og deres relative mektighet og sam- tidig påvise mulige ukjente forekomster i deres nærhet. Undersøkeslsesområdet var på forhånd avgrenset til en bredde av 0,3 km og en lengde av 2 km. Malm- dannelsene er knyttet til kontakter mellom en skifer og en kalksten. Den elektriske ledningsevne av malmstuffer fra Husvikfeltet var bestemt på for- hånd. Blyglans hadde som ventet ganske høy ledningsevne, mens sinkblende var dårligere ledende. Forholdet blyglans/sinkblende var omtrent 1/100. Malmens magnetiske egenskaper var også bestemt på forhånd. Blyglans hadde suscepti- bilitet ca. 200.10-6, sinkblende ca. 2 000.10-6. Sinkblendens høye suscepti- bilitet skyldes trolig innhold av fint fordelt magnetitt. Det ble utført el. magn. målinger (Turam), Kryssringmålinger og magnetiske målinger. De elektro- magnetiske målingene har vist at samtlige malmsoner i området er svakt ledende. Av denne grunn må en regne med at kun meget grunne og mer blyholdige malmsoner lar seg påvise ved elektromagnetiske målinger. De magnetiske ano- malier er sterkt vekslende langs malmsonen.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
62
Page number:
11
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Nordland