Geofysisk undersøkelse Hovedmalmen Fortsettelse Vest, Løkken.

Følgende 6 rapporter over tidligere målinger over Hovedmalmen/fortsettelse Vest skal nevnes: 124 A og B, 135 D, 157 A, 235 A og B. De nye målingene ble foretatt ut fra kabel utlagt på malmens sydside og med vestre elektrode plassert i Dragset Grube. Østre elektrode ble koblet til Vestmalmen og mål- ingene foretatt i området 500 V - 2 500 V. Deretter ble de samme profilene målt pånytt med østre elektrode lagt ut i dagen ved Dalatjern. Feltkurvene som følger rapportteksten framstiller differansen mellom feltstyrken langs de enkelte profiler målt henholdsvis med strømtilførsel i malmen og strømtil- førsel i dagen ved Dalatjern. Differansekurvene synes å ha gitt sikre anomalier på Hovedmalmens fortsettelse mot vest fram til profil 1 600 V, dvs. ca.100 meter vest for Orkla og ca. 1 200 meter vest for elektroden i malmen. Videre mot vest på profilene 1 900 V 2 100 V og 2 500 V er anomaliene svake og anvisningene har ikke samme sikker- het som øst for Orkla. Det anbefales å fortsette undersøkelsene.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
256 A
Page number:
7
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport