Geofysisk undersøkelse Hovedmalmen Fortsettelse Vest, Løkken

Tidligere undersøkelser over områder vest for Hovedmalmen utført av AB Elek- trisk Malmleting i 1939, Lundberg Exploration Co 1953, GM 1953/54 - hadde sam- tlige gitt visse indikasjoner på mulige dyptliggende ledere, i fortsettelse av Hovedmalmen, dog med temmelig divergerende anvisninger av beliggenhet og forløp, kfr. rapportene 124 A og 124 B. Foreliggende undersøkelse omfattet el.magn. målinger utfra to parallelle kabelanlegg, det første utlagt ca. 1 000 meter, det andre ca. 1 700 meter nord for en eventuell vestlig fortsettelse av Hovedmalmen. Det østligste måleprofil lå like øst for Dalatjern, nær vestre ende av Hovedmalmen. Målingene på profilet øst for Dalatjern ga indikasjoner som kan korrespondere med en leder av betydelig styrke i dyp 400-500 meter. Den indikerte posisjon faller sammen med Hovedmalmens beliggenhet i dette parti. Indikasjonene som ble observert på profilene nærmest vest for Dalatjern stemmer godt med indika- sjonene over Hovedmalmen. Det anbefales boring eller drift, evt. begge opera- sjoner for å nå videre frem til den mulige dypleder. Det anbefales også videre geofysiske målinger.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
135 D
Page number:
11
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport