Geofysisk undersøkelse Hinderaker Kisfelter.

Det var stilt som oppgave å lokalisere rikere malmpartier innen soner av utstrakt, mer eller mindre fattig impregnasjon. Undersøkelsesbetingelsene var på forhånd ansett som relativt ugunstige av flere grunner, bl.a. fordi malm- forekomstene kunne ventes å opptre steiltstående stokker. Undersøkelsene ble innledet med elektromagnetisk kartlegging. Etterpå ble det foretatt orien- terende undersøkelser med magnetiske målinger, selvpotensialmålinger og elek- triske feltkvotientmålinger. De elektromagnetiske målingene viser at det i området opptrer et stort antall ledende soner av relativt lav ledningsevne. De påviste soner korresponderer for den overveiende del ikke med kjente kis- anvisninger. Ved de magnetiske målingene ble det tildels observert sterke ano- malier. Det er foreløpig ikke fastlagt hva anomaliene skyldes. Noen av de sterkeste faller sammen med blåkvartsganger. Det synes fastlagt at magnetiske målinger ikke kan anvendes for direkte påvisning av isolerte kismalmer. Ved selvpotensialmålingene ble det observert tydlige potensialmaksima over skjerpene. Dette viser metodens effektivitet for påvisning av steiltstående stokkformete kismalmer. Resultatene av feltkvotientmålingene stemmer godt med resultatene av selvpotensialmålingene.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
28/II
Page number:
15
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Rogaland