Geofysisk undersøkelse Harsjø Øst, Brekken.

Undersøkelsesområdet betegnes Harsjø øst og var anvist av professor Th. Vogt. Det omfatter et ca. 32 km2 stort areal mellom Rauhammeren og Storhøgda. Området mellom Rauhammeren og Heksemtjern var undersøkt foregående år, GM Rapport nr. 36. Oppgaven var nå å forfølge videre østover de ledende soner som ble påvist i 1943, samt å undersøke om det i feltet skulle finnes andre ledende soner av interesse. Det ble utført elektromagnetiske målinger (Turam) og magnetiske målinger. Hensikten med de magnetiske målingene var å fastlegge eventuelle serpentinmassiver eller finne kontakten serpentin-Skifer. De ledende soner som ble påvist foregående år ble fulgt videre mot øst. Sterkt ledende soner ble også påvist vest for Gjetsjøen og Syd for Korstjern. Det er sannsynlig at de fleste indikasjoner skyldes grafittskifer. Ved Lossius og Sara gruber vestligst i feltet finner man kis. Dette taler for at enkelte soner kan være kisførende. Ved de magnetiske målingene ble det påvist sammen- hengende magnetiske anomalier fra Rauhammeren i vest til foten av Storhøgda i øst (ca. 8 km).

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
39
Page number:
17
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport