Geofysisk undersøkelse Grefstadfjell

I 1937/38 ble det målt Turam i flere felt i Grefstadfjell (GM Rapport nr.10). Feltene er vanskelig å stedfeste/avgrense. Ved foreliggende undersøkelse i Grefstadfjell ble feltene fra 1937/38 i vesentlig grad målt på nytt. Oppdragsgiver ønsket geofysiske undersøkelser over et område som strekker seg fra Frilsjøen over Vesthellingen av Grefstadfjell mot Meldal. I den sydlige del av området ligger de gamle grubene Victoria og Kong Carl. Det ble utført 500 per. elektromagnetisk konduktive målinger (Turam). Hovedbergarten i området er grønnsten tilhørende Størengruppen. I den syd- ligste del av feltet opptrer en leirskifer-sandstensformasjon tilhørende Hovingruppen med en øst-vestgående kontaktlinje som ligger noe syd for Kong Carls grube. Ved målingene ble det påvist flere tildels sterkt ledende soner i leirskiferformasjonen. Ved Victoria grube ble det ikke observert indika- sjoner av betyning. Målingene ved Kong Carl grube viser indikasjonerpå en svakt ledende sone av utstrekning ca. 250 meter. I den øvrige del av feltet har målingene gitt indikasjoner på spredte og stort sett meget svakt ledende soner.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
157B
Page number:
16
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport