Geofysisk undersøkelse Gæssemaras

Det var tidligere funnet malmblokker i feltet (GM Rapport 254 B), og formålet med den foreliggende undersøkelse var å påvise eventuelle ledende soner i blokkområdet. Det ble utført el.magn.kond.målinger (Turam) på vanlig måte. Turammålingene ble supplert med selvpotensialmålinger. Ved Turammålingene ble det påvist to tildels sterkt ledende soner som stort sett er parallelle og ligger 300-400 meter fra hverandre. Over en lengde av ca. 500 meter er det brudd i begge soner. Den østligste av sonene fortsetter ut av målefeltet både mot syd og nord. Sonene ligger dels innenfor, dels like utenfor blokkområdet. Selvpotensialmålingene ga anomalier som stort sett faller sammen med de ledende soner som ble påvist ved Turammålingene.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
244C
Page number:
8
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Finnmark