Geofysisk undersøkelse. Forsøksmålinger Hovedgruben, Løkken

Forsøksmålingene i hovedgruben ble foretatt på følgende steder: tverrslag 72 nivå 430, tverrslag 56 nivå 380, synken nivå 481, luftmagasinet nivå 208 og tverrslag 6 nivå 430. Det ble utført Turammålinger ut fra kabel utlagt i dagen ca. 1 000 meter nord for gruben. Kabelen lå omtrent vinkelrett på tverrslagene Det ble foretatt målinger både av de vertikale og horisontale komponenter av magnetfeltet. De horisontale komponenter viste seg å være minst forstyrret av tekniske anlegg. Tiltross for sterke forstyrrelser fremkom tildels klare overensstemmelser mellom observerte anomalier og kjente malmstrukturer. Mål- ingene har vist at et 500 per. magnetfelt er relativt lite svekket i disse dyp (400-500m) av overliggende fjell. Malmleting fra overflaten vil derfor trolig ha dybderekkevidde minst til disse dyp for malmer av tilstrekkelig horisontal utstrekning og ledningsevne.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
135C
Page number:
8
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport