Geofysisk undersøkelse Fjellsjøfeltet, Glåmos.

Ved målingene som GM i 1945 foretok i området Kongens gr. - Mugg-gruben ble det ved sydenden av Store Fjellsjø påvist en flattliggende leder som delvis ligger under sjøen (kfr. GM rapport nr. 42). Ved boringer på østsiden av sjøen ble det konstatert at den indikerte leder består av kobberkis og sinkholdig svovelkis - magnetkis og ligger 30 - 70 meter under dagen. Oppgaven ved foreliggende undersøkelse var i første rekke å få klarlagt malmforekomstens utstrekning under Store Fjellsjø. Målingene måtte derfor foregå mens sjøen var islagt. Samtidig skulle den øvrige del av forekomsten undersøkes noe nøyere. Det ble foretatt el.magn. målinger (Turam) dels ved konduktiv dels ved induktiv strømtilførsel til undergrunnen. Målefeltet har en utstrekning på 3,5 km2. Målingene tyder på at forekomsten kan betraktes som en flattliggende lineal som er minst 2 200 meter lang. Bredden kan variere fra anslagsvis 200 til 450 meter. Målingene viser at mektigheten/ledningsevnen er uregelmessig. De rikeste partier av forekomsten ligger trolig øst for Store Fjellsjø. Innen utgangen av 1951 var det boret 16 hull på forekomsten.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
85
Page number:
10
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport