Geofysisk undersøkelse Dalatjern - Høydal Grube Midtskogen. Forsøksmålinger av forskjellig art.

Det var i første rekke stilt som oppgave å utføre el.magn. målinger (Turam) langs Hovedgrubens sone mellom Dalatjern og Høydal grube, og i et felt på Midtskogen 4-5 km syd for Løkken. Videre skulle det gjøres forsøk med selv- potensialmålinger over kjente vasskisforekomster: Voldeseter (Vaulaseter)- Solåsskjerpet (Rindal), Åmot kisgrube og vest for Høydal grube. SP-målingene skulle forsøkes også i et antall borhull. Endelig gikk oppgaven ut på å for- søke kryssringmålinger. Disse ble henlagt til vasskissonen vest for Høydal grube. Feltet Datatjern - Høydal grube er 5 km2 i utstrekning. På grunn av forstyrrelser fra teknisk anlegg er det ikke mulig å påvise eventuelle malm- soner i Hovedgrubens nærhet. Et ledende drag mellom Slamdammen og Høydal grube gir sterke indikasjoner. Feltet på Midtskogen er også ca. 5 km2 i utstrekning. I feltets nordligste del ble det påvist en relativt sterkt ledende sone som faller nær en grense mellom grønnsten og kalksten. Sonen bør undersøkes nøyere. Forsøkene med selvpotensial- og kryssringmålinger var stort sett meget positive hva metodenes anvendbarhet angår.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
65
Page number:
30
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport