Geofysisk undersøkelse Brecciesonen Meheia, Kisgruben, Verlohrne Sohn Grube

Følgende oppgaver var stilt: Beliggenhet og bredde av brecciesonen på Meheia skulle forsøkes fastlagt. Ved Kisgruben og ved Verlohrne Sohn grube skulle man klarlegge om det gjenstår drivverdig kis og dessuten undersøke om det i grube- områdene finnes andre forekomster av betydning. I alle feltene ble det utført elektromagnetiske målinger. Over brecciesonen ble det dessuten foretatt elekt- riske feltkvotientmålinger, magnetiske målinger og et begrenset forsøk med selvpotensialmålinger. Resultatene som fremlegges av undersøkelsene over brecciesonen skriver seg hovedsakelig fra de elektromagnetiske målinger. Feltkvotientmålingene ga verdifull støtte. De øvrige målingene ga ingen positive resultater. De elektromagnetiske målingene viser at brecciesonen har lavere spesifikk motstand enn sidebergarten. Det foreslås i rapporten å bore et sonderende hull på brecciesonen. Kisgrubens malmsone ga sterke indikasjoner og ble fulgt gjennom hele det undersøkte område, sonen fortsetter muligens videre i begge retninger. I feltet omkring Verlohrne Sohn grube ble det kun påvist korte og svakt ledende soner.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
40
Page number:
25
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Buskerud