Geofysisk undersøkelse Birtavarre Grubefelt, Skaide Grube, Sabetjok Grube.

De geofysiske undersøkelser som ble innledet i Birtavarre i 1953 ved målinger ved Moskogaissa Grube på vestsiden av Kåfjorddalen (rapport 113), ble fortsatt i 1954 i to adskilte områder på østsiden av dalen, ved Skaide grube og ved Sabetjok Grube. Feltene ble anvist av NGU som har foretatt geologiske under- søkelser i traktene. De kjente malmforekomster i Birtavarre er knyttet til utstrakte, konforme og stort sett flattliggende rustsoner. Forekomstene er plate- eller linealformet og godt ledende. De gir derfor meget gunstige undersøkelsesbetingelser ved el.magn. målinger (Turam). Ved Skaide ble det målt et område på ca. 8,5 km2 og ved Sabetjok et område på ca. 3 km2. Målingene ved Skaide tyder ikke på at det gjenstår malm av betydning i selve gruben. Heller ikke ellers i feltet ble det observert indikasjoner på større ledere. Ved Sabetjok ble det påvist en ca. 1 500 meter lang og 300-400 meter bred plateformet leder. Dypet ned til lederen varierer fra få meter til noe over 100 meter. Et orienterende forslag til boringer ved Sabetjok ble gitt i rapport 138 I av 12/7 1955. Det ble boret i alt 16 hull. Boringene viser at den indikerte kisførende plate har meget liten mektighet.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
138
Page number:
13
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Troms