Geofysisk undersøkelse Birtavarre Grubefelt, Moskogaissa Grube.

Feltet ble anvist av NGU som har foretatt geologiske undersøkelser i Birta- varre. Malmforekomstene i Birtavarre er knyttet til utstrakte og stort sett flattliggende rustsoner som forekommer i flere nivåer. Det ble utført el.magn. kond. målinger (Turam) ut fra 4 forskjellige kabelanlegg. Det målte område, som har en utstrekning på ca. 11 km2, er på grunn av terrengforholdene meget uregelmessig avgrenset. Det ble påvist en rekke mineraliserte soner i to nivåer, øvre og nedre rustsone. Forekomstene Moskogaissa gr. nr. 111, 115 og 117 ligger i øvre sone. M. 115 er avgjort den betydeligste av disse. Den har utpreget linealform og meget betydelig lengde, minst 5 000 meter. I partiet ved gruben er den ca. 200 meter bred. De påviste ledere i nedre rustsone er også meget lange. På grunn av at de ligger i større dyp og stikker inn under øvre rustsone er deres utstrekning ikke nøyere klarlagt. Det anbefales videre undersøkelser på de indikerte ledere, i første rekke orienterende boringer, men det kan også være riktig å foreta visse videre målinger.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
113
Page number:
23
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Troms