Geofysisk logging og geologisk kjernelogging, Diamantborehull KH1, Bjarkøy, Troms

NGU har utført geofysisk logging i borehull KH1 på Bjarkøy i forbindelse med planlagt undersjøisk tunnel til øya. Måling av resistivitet og seismisk P-bølgehastighet indikerer for det meste massivt, stabilt fjell. Stedvis i borehullet er det indikert soner med moderat lav resistivitet som faller sammen med lav seismisk hastighet og sprekkesoner observert på kjerner. Det er lite som tyder på dypforvitring i dette hullet. Meget svake IP-anomalier kan indikere leire, men dette er høyst usikkert. Logging av kjerner i borehull KH1 og KH2 har ikke påvist leire av betydning. Dypforvitring er ikke påvist i borehullene, verken grunt eller i dypere deler av hullene. Dypforvitring er påvist i overflaten i nærheten av planlagt tunnelpåhugg og går generelt bare til noen få meters dyp også andre steder langs tunneltraseen og ikke ned til tunnelnivå. Produsert leire ved dypforvitring vil derfor ikke være noe problem i dypet. En forkastningssone i KH2 ved ca 32 m dyp viser kraftig oppsprekning grunnet bevegelser i forkastningen. Andre lignende lokale sprekkesoner må sannsynligvis forventes langs den planlagte tunneltraseen. Fravær av leiromvandling og moderate resistivitetsverdier i knusningssoner er i samsvar med foreslått tolkningsmodell for sprekkesoner (Rønning et al. 2013)

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2014.020
Page number:
26
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Project:
ForForUT, Forbedrede Forundersøkelser UTbygning
Project nr:
329500
Fylke:
Troms