Geofysisk logging av tre borehull i Hurdal

NGU har gjort borehullslogging i tre dype kjerneborehull i Hurdal. Hovedhensikten var å måle temperaturgradienten i den granittiske bergarten i området i forbindelse med et varmestrømsprosjekt mellom NGU og Statoil. I tillegg ble det utført geofysisk logging i hullet for å kartlegge berggrunnens fysiske egenskaper. Det ble målt lydhastighet, naturlig gammastråling, ledningsevne i vann, pH, Eh, O2 og NO3. Det er målt og beregnet typiske verdier av lydhastighet og naturlig gammastråling i bergarten granitt/granodioritt. Data er tatt fra massiv bergart. Avvik fra de oppgitte verdier (mindre) av lydhastighet kan tyde på oppsprukket fjell. Målingene viser at det trolig er granitt i hele hullets lengde. Gjennomsnittlig temperaturgradient i de tre hullene er 21.4 oC/km. Typiske verdier for seismisk P-bølgehastighet er 5300 m/s og total gammastråling 290 cps. Det rapporteres også kjemiske analyser av tre vannprøver tatt på 200, 200 og 850 m dyp.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2011.011
Page number:
24
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Project:
ForForUT, Forbedrede Forundersøkelser ved Utbygning
Project nr:
329500
Fylke:
Akershus