Geofysisk logging av borehull ved Vuottasjavri og Bidjovagge, Kautokeino, Finnmark

NGU har gjort borehullslogging i et 673 m dypt kjerneborehull ved Vuottašjávri og i et 391 m dypt kjerneborehull på Bidjovagge i Kautokeino kommune. Hovedhensikten var å måle temperaturgradienten for å kartlegge varmestrøm i dype krystalline bergarter. I tillegg ble det utført geofysisk logging i hullet for å kartlegge berggrunnens fysiske egenskaper. Det ble målt resistivitet, lydhastighet, naturlig gammastråling, ledningsevne i vann, pH og Eh. Vuottašjávri Bh ble også logget med akustisk televiewer for å kartlegge oppsprekking. Det er målt og beregnet typiske verdier av lydhastighet og naturlig gammastråling i gneis og amfibolitt Vuottašjávri, og i gabbro og felsitt på Bidjovagge. På grunn av grafitt og sulfider i berggrunnen var det vanskelig å få reelle resistivitetsdata for felsitten. På grunn av svært høy resistivitet og måletekniske begrensninger fikk en ikke resistivitetsdata i Vuottašjávri Bh. Data er sammenstilt for massiv bergart. Avvik fra de oppgitte verdier (mindre) av resistivitet og lydhastighet kan tyde på oppsprukket fjell.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2011.010
Page number:
36
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Project:
ForForUT, Forbedrede Forundersøkelser ved Utbygning
Project nr:
329500
Fylke:
Finnmark