Geofysisk logging av borehull ved Rødsmyra skole, Fredrikstad

NGU har gjort borehullslogging i en 800 m dyp brønn ved Rødsmyra skole, Fredrikstad. Hovedhensikten var å måle temperaturgradienten i Iddefjordgranitten. I tillegg ble det utført geofysisk logging i hullet for å kartlegge berggrunnens fysiske egenskaper. Det ble målt resistivitet, lydhastighet, naturlig gammastråling, ledningsevne i vann, pH, Eh, O2 og NO3. Deler av hullet ble filmet med optisk televiewer. Det er målt og beregnet typiske verdier av resistivitet, lydhastighet og naturlig gammastråling i bergarten Iddefjordgranitt. Data er tatt fra massiv bergart. Avvik fra de oppgitte verdier (mindre) av resistivitet og lydhastighet kan tyde på oppsprukket fjell. Målingene viser at det trolig er granitt i hele hullets lengde. Gjennomsnittlig temperaturgradient er 17.9 oC/km. Typiske verdier for resistivitet er 5500 ohmm, seismisk P-bølgehastighet 5500 m/s og total gammastråling 450 cps (API-standard).

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2011.013
Page number:
23
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Project:
ForForUT, Forbedrede Forundersøkelser Utbygning
Project nr:
329500
Fylke:
Østfold