Geofysisk logging av borehull ved Grualia, Lunner

I forbindelse med driving av Lunnertunnelen har NGU gjort geofysisk logging av flere brønner. Lunnertunnelen er en del av den nye tverrforbindelsen mellom RV 4 i vest (Lunner) og RV 174 i øst (Gardermoen). Hensikten var å prøve ut nye metoder for forundersøkelser for å kartlegge fjellkvalitet både ved å påvise og karakterisere sprekker og sprekkesoner. Detaljert tolkning av resultatene er tidligere beskrevet i prosjektet "Miljø- og samfunnstjenlige tunneler" (Rønning 2003 og Elvebakk m.fl. 2001). Åpne vannførende sprekker og partier med sterkt oppsprukket fjell er påvist i eller like i nærheten av tunneltraseen. Noen av disse ga store problemer under drivingen. I denne rapporten er fysiske parametere for områdets bergarter samlet. Disse data er hentet fra de deler av borehullet som er lite oppsprukket og representerer massiv stabil bergart. Avvik fra disse standardverdier kan bety oppsprekking og dårligere fjellkvalitet.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2011.009
Page number:
33
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Project:
ForForUT, Forbedrede Forundersøkelser Utbygning
Project nr:
329500
Fylke:
Oppland