Geofysisk logging av borehull på Alstein, Randaberg kommune, Rogaland

NGU har utført geofysisk logging i et 300 m dypt borehull på øya Alstein som ligger midt mellom Randaberg og Kvitsøy nordvest for Stavanger. I prosjektet E-39 Rogfast planlegges undersjøisk tunnel under Boknafjorden/Kvitsøyfjorden og målingene var en del av forundersøkelsene. Hensikten med borehullet og loggingen var å lokalisere et tidligere indikert skyveplan samt kartlegge geologi og fjellkvalitet ned til tunnelnivå. Hullet ble filmet med optisk televiewer. Det ble også målt temperatur, elektrisk ledningsevne i vann, resistivitet i fjell, seismisk hastighet og naturlig total gammastråling. Målingene med optisk televiewer viser at hullet for det meste går i gabbro. Antatt skyveplan ligger dypere enn 300 m og dermed dypere enn tunnelnivå. Det er ikke påvist åpne sprekker eller sprekkesoner som kan se ut til å ha betydning for fjellets stabilitet ved tunneldriving. Det er høy ledningsevne i vannet (saltvann) og dette påvirker resistiviteten i fjell. Seismisk P-bølgehastighet i gabbro ligger på litt i overkant av 6000 m/s. Ingen tydelig lavhastighetssoner er påvist. Det er indikert en mulig vannstrøm oppover fra bunnen av hullet med utstrømning ved sprekk på 273 m dyp. Denne sprekken gir svak nedgang i både resistivitet og P-bølgehastighet. Beregnet foliasjon i borehullet med OPTV viser hovedstrøkretninger Ø-V og NV-SØ og fall mot N og NØ.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2011.032
Page number:
43
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Project:
Oppfølgende undersøkelser ROGFAST
Project nr:
341500
Fylke:
Rogaland