Geofysisk logging av 4 borehull langs planlagt jernbanetunnel Holm-Holmestrand-Nykirke

I forbindelse med at Jernbaneverket planlegger ny jernbanetunnel mellom Holm og Nykirke i Vestfold, samt ny Holmestrand jernbanestasjon i fjell, har NGU logget fire brønner langs tunneltraséen. Hensikten med loggingen var å kartlegge oppsprekking og geologi for å få informasjon om fjellkvalitet. Det er logget med optisk og akustisk televiewer og målt resistivitet i fjell, seismisk hastighet, temperatur, ledningsevne i vann, og naturlig gammastråling. Opptakene med optisk televiewer ble meget gode i tre av hullene hvor det var klart vann. I det fjerde hullet var vannet svært grumset og det ble derfor logget med akustisk televiewer. Opptakene med optisk televiewer viser at det i FB 78,6 og FB 79,8 er sandstein (Ringerike). I de deler av hullene hvor det ikke var vann ble opptakene for dårlig til å se detaljert geologi. Basalten i FB 81,3-2 har noe varierende sammensetning med hensyn til kornstørrelse og inneslutninger. Målingene har påvist et fåtall soner med noe lav resistivitet og lav seismisk hastighet. Det er også indikert vannførende sprekker. Det forventes ikke at disse sonene vil medføre problemer ved tunneldriving om de skulle krysse tunneltraséen. I FB 81,3-2 er det påvist vanninnslag fra en sprekkesone på 37 m dyp. Dette er ca 35 m over grunnvannsspeilet og langt over tunnelnivå. I det samme hullet er det observert flere soner med konglomerat på forskjellige dyp. I FB 85,5, som er artesisk, er det indikert vanninnstrømning i hullet fra en sprekk på 16,3 m dyp. Vannmengden som strømmet ut av hullet var meget liten. Det er observert tre åpne sprekker i FB 79,8, men det er ingen indikasjon på at de er vannførende.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2010.032
Page number:
42 s.
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Project:
Resistivitetsmålinger Holmestrand
Project nr:
329501
Fylke:
Vestfold