Geofysisk logging av 2 borehull ved Gjevingåsen jernbanetunnel, Hommelvik - Stjørdal

I forbindelse med driving av ny jernbanetunnel mellom Hommelvik og Hell har NGU logget to overvåkningsbrønner langs tunneltraseen. Hensikten var å se om årsaken til en tydelig senking av grunnvannsnivået i den ene brønnen, på Gjevingåsen, kunne finnes. Det var ikke registrert lekkasjer i tunnelen som kunne settes i forbindelse med senket grunnvannspeil.Det er logget temperatur, ledningsevne i vann, naturlig gammastråling, resistivitet i fjell, seismisk hastighet og vertikal vannstrøm. Den ene brønnen ble logget med optisk televiewer, den andre med akustisk televiewer.De utførte logginger kan ikke gi noen sikker forklaring på hvorfor poretrykket har sunket i Fb 30-11. Resultatene viser at bergarten i Fb 30-11 på Gjevingåsen er tydelig skifrig med lav resistivitet. Den lave resistiviteten tyder på noe høy porøsitet og noe høyt vanninnhold. I Fb 25-59 ved Østre Hommelvik, er resistiviteten høy og ingen senking av grunnvannsspeilet er påvist. Dersom tunnelen skjærer gjennom en skifrig, vannholdig bergart kan det føre til innlekkasjer og senket grunnvannstand. Senket grunnvannsstand kan også skyldes at Fb 30-11 er drenert av åpne vannførende sprekkesoner. Det er påvist åpne sprekker med optisk televiewer. De øvrige logger gir ingen informasjon om årsak til grunnvannsenkingen. En tredje mulig årsak til senket grunnvannsnivå er naturlige variasjoner på grunn av kald vinter og lite nedbør.

This publication is not available for download.