Geofagleg oppfølging av ustabilt fjellparti ved Mannen i Romsdalen

Fjellområdet ved Mannen og Børa har yore kjent som potensielt fjellskredområde sidan slutten av 1990-talet. Årlege målingar med GPS sidan 2006 viser at fjellsida ved Mannen er i rørsle med ca 5 cm/år. Dette blir understreka av tydeleg skredaktivitet i delar av fjellsida. Mannen vart karakterisert som eit høgrisikoobjekt i 2008 og arbeidet med å overvake fjellsida har kome godt i gang. Måleresultata vil vere med på å auke forståinga av det ustabile fjellpartiet.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2010.022
Page number:
23 s.
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Project:
ROS analyse for fjellskred i Møre og Romsdal
Project nr:
309900