Geo-data og marint biologisk mangfold. Tolkningsgrunnlag, definisjoner og referanser til maringeologiske data

NGU har i 2005-2006 deltatt i prosjektet Geo-data og marint biologisk mangfold sammen med NINA og HI. NGU leverer maringeologiske data som grunnlag for kommunenes arealplanlegging i sjø, med hovedfokus på habitater og naturtyper. NGU har bidratt med digitale kart, som viser utbredelse av skjellsand, samt digitale kart over bunnsedimenter, hentet fra NGUs databaser. Israndavsetninger i sjøen er tolket fra batymetriske kart, kvartærgeologiske kart på land, og publikasjoner. Kalkalgedata er hentet fra skjellsandundersøkelser utført i tidsrommet 1990 - 1998.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2006.001
Page number:
15 s.
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport