GAULDALSVIDDA, Grus til vegvedlikehold

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag arbeider med planer om etablering av verneområder på Gauldalsvidda. I den forbindelse er det foretatt undersøkelser av sand-og grusforekomstene. Hensikten er å finne fram til forekomster som i framtiden kan fungere som uttaksområder for grus til vedlikehold av setervegene. I vurderingene er det lagt vekt på å finne forekomster som gir minst mulig skjemmende inngrep i landskapet.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
94.075
Page number:
21
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport