Gardermoen : kartlegging og overvåking av typelokaliteter for grunnvann med antropogen belastning

I forbindelse med Norges gjennomføring av krav og forordninger i EUs vanndirektiv og det underliggende grunnvannsdirektivet er det i perioden juni 2017 - september 2019 gjennomført hydrogeologisk undersøkelser og kartlegging av grunnvannets kjemiske tilstand til grunnvannsforekomst Gardermoen. Grunnvannsforekomst Gardermoen dekker et område på ca. 70 km2 og er den desidert største selvmatende akviferen i Norge. Forekomsten befinner seg i det store Hauerseterdeltaet som består av mektige breelvsavsetninger avsatt for ca. 9500 år siden under siste fase av siste istid. Arealbruk på forekomsten varierer fra skog- og jordbruk, generell urbanisering, til flyplassdrift og militære øvingsfelt, og har følgelig varierende belastningssituasjon med mange potensielle forurensningskilder. I forbindelse med kartleggingen av grunnvannsforekomsten har det blitt gjennomført feltbefaringer og geofysiske undersøkelser. To områder, et i det nordlige område av forekomsten tilknyttet Risvassdraget og et i det sørlige området tilknyttet vassdragene Sogna og Vikka, er valgt til kartlegging av grunnvannsforekomstens kjemiske tilstand. De to delområdene representerer to hydrogeologisk adskilte utstrømningsområder for grunnvann og som til sammen dekker store deler av nedbørsfeltet til grunnvannsforekomsten. Det har i prøvetakingsperioden blitt tatt vannprøver to ganger i året fra fire lokaliteter i sør og tre nord for standard fysikalske og kjemiske laboratorieanalyser samt for analyser av et utvalg av organiske miljøgifter (THC, BTEX, PCB, PAH, VOC). Vannprøvene fra det sørlige området har også blitt analysert for innhold av en rekke PFAS-forbindelser. Det er også installert digitale loggere ved tre av de syv prøvelokalitetene for automatisk logging av trykk, temperatur og elektrisk ledningsevne. Basert på analyseresultatene fra undersøkelsene er grunnvannets kjemiske sammensetning i grunnvannsforekomst Gardermoen generelt lite påvirket av menneskelige aktiviteter i området. Et unntak fra dette er funn av PFAS-forbindelser i prøvelokalitetene i det sørlige undersøkelsesområde, og som er knyttet til utslipp fra flyplassaktiviteten i nedbørsfeltet. Det er per i dag ikke etablerte grenseverdier for god kjemisk tilstand i grunnvann for PFAS-forbindelser, men det pågår et arbeid i regi av EUs vanndirektiv/grunnvannsdirektiv for å etablere slike. I påvente av resultater fra dette arbeidet klassifiseres grunnvannsforekomst Gardemoens kjemiske status foreløpig som uavklart. Det anbefales at overvåkingen av grunnvannsforekomst Gardermoen fortsetter og da med spesielt fokus på kilder og spredningsmekanismer for PFAS til grunnvann og omliggende vassdrag. Det vil i det videre arbeidet med kartlegging og overvåking av grunnvannsforekomst Gardermoen være nyttig og knytte seg opp mot OSLs miljøovervåkingsprogram for å få tilgang til både vannkjemidata og etablerte overvåkingsbrønner.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2020.026
Page number:
25 s.
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Project nr:
366500
Fylke:
VIKEN