Forvitring av malm og sidebergart i norske gruver. Metodestudium, løsningsforsøk i fortynnet svovelsyre

Til NGUs laboratorium ble det sendt et utvalg på ialt 120 prøver fra 6 gruver i Norge. Prøvene skal testes med forskjellige syreangrep. Bakgrunnen for undersøkelsene er å få kunnskap om framtidig oppløsning (forvitring) av mineraler og sidebergarter fra gruvene. I dette forprosjektet er det gjort endel forsøk med prøvene merket JA 05 og JA 10 for å komme fram til en prosedyre som kan gi maksimale opplysninger. Vår konklusjon er som følger: Måling av pH i vannuttrekket. Innvekt 1g substans. Koking 1 time med 1 N H2SO4 tilsatt 1 ml kons. HNO3. Løsningen blie analysert på ICAP og resultatet samholdt med totalinnholdet i prøvene (XRF). Det er videre nødvendig med XRD-analyser.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
92.302
Page number:
51
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport