Forvaltningsplan for sand, grus og pukk i Bardu kommune

Etter henvendelse fra Bardu kommune har NGU utarbeidet er forslag til forvalt- ningsplan for sand, grus og pukk for kommunen. Arbeidet bygger både på resultater fra tidligere undersøkelser samt feltarbeid sommeren 1994. Alle forekomster er vurdert og rangert alt etter den betydning de kan ha for utnyttelse. Undersøkelsen tar særlig hensyn til de geologiske forhold, men både beliggenhet og arealbruk er vurdert. I alt har NGU klassifisert ni forekomster som viktige eller mulige grusreserv- er. Fem av disse fremheves som særlig viktige. Det er lagt vekt på at det skal være tilgang på grus i ulike områder av kommunen. Resultater fra tidligere pukkundersøkelser er tatt med for oversiktens skyld. Byggeråstoffkartet for de sentrale deler av kommunen viser de viktige og mulige sand oggrusreservene samt ett mulig uttaksområde for pukk.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
95.073
Page number:
76
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Troms