Forurensningsstatus i sjøbunnssedimenter i Astafjordområdet Sør-Troms

Rapporten presenterer resultater av miljøundersøkelsen som ble gjennomført i samarbeid mellom NGU og Astafjordprosjektet fase III. Sedimentkjerner for undersøkelsen ble tatt fra 27 prøvestasjoner spredt over hele Astafjordområdet og Sør-Troms. Batymetri og sjøbunnsreflektivitet (backscatter) fra tidligere multistråleekkoloddundersøkelser ble i forkant av prøvetakingen brukt for plasseringen av stasjoner i topografiske forsenkninger (områder med liten strømstyrke), der finkornige sedimenter avsettes. Finkornige sedimenter ble prioritert fordi de gir det mest representative bildet av forurensningssituasjonen i det marine miljøet. Leir- og siltpartikler samt organisk materiale er effektive bindere av forurensende stoffer.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2012.002
Page number:
37 + vedl.
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Project:
Marine grunnkart Sør-Troms
Project nr:
334500
Fylke:
Troms